psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Beroepscode


De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.nl. 

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

        U heeft recht op informatie

        U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens

        U heeft recht op inzage van uw dossier

        U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen

        U heeft het recht om een klacht in te dienen

 
Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk direct met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u bij een zelfstandig gevestigd psychotherapeut een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (www.lvvp.nl)

BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

Omgang met DBC gegevens: zorgverzekeraars en het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn, net als vele (andere) medici, verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Zie hiervoor ook het tabblad Kosten.

Privacy policy

Psychotherapie praktijk Praktysk gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnr. 50487787), hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktysk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
. Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van (potentiele) cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
. Administratieve doeleinden
. Communicatie tijdens het uitvoeren van de behandeling
. Het controleren van verzekeringsgegevens voorafgaand aan de behandeling in geval van volwassenen
. Het declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar in geval van volwassenen
. Het schrijven van een afsluitende huisartsenbrief na de behandeling 

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

- Voornaam, tussenvoegsel, Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Emailadres
- BSN nummer
- Identiteitsbewijs nummer

Praktysk verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
. Toestemming van de betrokkene
. Uitvoering van de behandelovereenkomst en declareren aan derden
. Wettelijke verplichting een medisch dossier bij te houden en BSN te registeren
. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de behandeling en tot 15 jaar daarna.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger

 
BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Praktysk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen.

 
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als Praktysk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen.

 Voor meer informatie hierover, zie links.

Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2023 - Website laatst aangepast januari 2023