psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Kosten


Vergoeding Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Verzekerde zorg en vergoeding vanaf 2023

Mijn praktijk biedt verzekerde zorg als u wordt verwezen door de huisarts voor Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ.
Beide worden vanuit de basisverzekering vergoed, behoudens het jaarlijks eigen risico (minimaal 385,-); neem voor aanvang van de behandeling contact op met uw verzekering over uw vergoeding. Met alle verzekeringen heb ik een contract maar het is altijd aan te raden dit nog even te controleren met uw verzekeringsmaatschappij.
Basis-GGZ wordt gegeven wanneer de huisarts de problematiek passend vindt bij kortdurende hulp. Bij Gespecialiseerde GGZ is er een indicatie voor psychotherapie waarbij langduriger hulp nodig lijkt, of als eerdere hulp niet afdoende was.

De huisartsverwijsbrief moet aan landelijk geldende voorwaarden voldoen: de datum is maximaal een halfjaar voor de eerste afspraak; naam, functie van huisarts en zijn/haar AGB-zorgverlenerscode; NAW-gegevens client en geboortedatum; (vermoeden van) een DSM-classificatie (psychische stoornis); indicatie ‘Basis-GGZ’ of ‘Gespecialiseerde GGZ’; stempel huisartspraktijk en/of handtekening huisarts.

De consultduur is 60 min, tenzij anders overeengekomen; conform de regel ‘planning is realisatie’. Er wordt volgens het zorgprestatiemodel maandelijks gefactureerd. Al het inhoudelijk contact op een dag (sessie, telefoon, e-mail, digitaal contact) wordt bij facturatie opgeteld tot 1 prestatie (=totaal aantal min) per dag. Zo kan op een datum 1 prestatie van bv 75 min worden gedeclareerd, waar zowel een sessie als overig inhoudelijk contact plaatsvond; dit moet nl. worden opgeteld.
Ik factureer rechtstreeks bij de verzekeraar volgens de regels van het contract met uw verzekering. De verzekeringsmaatschappij verrekent dit vervolgens met uw eigen landelijk vastgesteld risico. Ik kan afhankelijk van de contractuele afspraken met uw verzekering 70-80% van de landelijke NZA-tarieven declareren en heb dus te maken met een afslag (zie website NZA) in tegenstelling tot contractvrij werken waar 100% gedeclareerd wordt.

Sommige zorgverzekeraars geven psychologiepraktijken een beperkt budget voor behandelingen. Het kan zijn dat ik u wel zou willen behandelen, maar dat dit niet kan i.v.m. het bereikte verzekeringsplafond.

Let op: vanwege verandering in het financieringssysteem door de zorgverzekeraars wordt het eigen risico van 2023 mogelijk dicht op dat van 2022
geïnd door uw zorgverzekeraar. 

Partner- relatiegesprekken

Deze gesprekken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat ik hanteer is 130,00 euro per sessie. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzkering. Deze informatie kunt u vinden in de polis van uw verzekering.
Partner relatiegesprekken voortkomend uit de behandeling van een van de twee partners worden wel vergoed door de zorgverzekeraar en vallen onder de behandeling van de aangemelde client.

Niet nagekomen afspraken

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur  (een werkdag) vantevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, wordt de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur van 50 euro. Een factuur voor niet nagekomen afspraken kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2023 - Website laatst aangepast januari 2023